عکسی از علی ضیا با لباس ورزشی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی ضیا با لباس ورزشی در پارک است.علی ضیا با لباس ورزشی ساده است.علی ضیا با لباس ورزشی متفاوت است.