عکسی از سلفی جدید کمند امیرسلیمانی در ماشین که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. کمند امیرسلیمانی در ماشین با عینک است. کمند امیرسلیمانی در ماشین با تیپ ساده است. کمند امیرسلیمانی در ماشین نشسته است