عکسی از خانه شاهرخ استخری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خانه شاهرخ استخری شیک است.همسر و فرزندانش در خانه شاهرخ استخری هستند.خانه شاهرخ استخری بزرگ است.