عکسی از گردش شبانه خانواده شاهرخ استخری در بلژیک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خانواده شاهرخ استخری چهار نفره است.خانواده شاهرخ استخری در بلژیک است.خانواده شاهرخ استخری زیباست.