عکسی از ظاهر متفاوت علی مسعودی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر متفاوت علی مسعودی با سبیل است.ظاهر متفاوت علی مسعودی خاص است.ظاهر متفاوت علی مسعودی جدید است.