عکسی از کاظم سیاحی در کنار دریا  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. کاظم سیاحی در کنار دریا نشسته است. کاظم سیاحی در کنار دریا با عینک آفتابی است. کاظم سیاحی در کنار دریا با لباس تابستانی است.