عکسی از ماسک حسین سلیمانی با طرح لبخند که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ماسک حسین سلیمانی خاص است.ماسک حسین سلیمانی زیباست.ماسک حسین سلیمانی متفاوت است.