عکسی از حسین‌ سلیمانی با تیپ اسپرت و جین که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس حسین‌ سلیمانی با تیپ اسپرت است.حسین‌ سلیمانی با تیپ اسپرت شیک است.حسین‌ سلیمانی با تیپ اسپرت در یک مراسم است.