عکسی از پوریا پورسرخ و دوستانش در یک مسابقه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پوریا پورسرخ و دوستانش در کنار هم هستند.پوریا پورسرخ و دوستانش در ایرانیش هستند.پوریا پورسرخ و دوستانش در تلویزیون هستند.