عکسی از شب کاری های یوسف تیموری در بیابان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. شب کاری های یوسف تیموری با همکارانش است. شب کاری های یوسف تیموری برای کار جدیدش است. شب کاری های یوسف تیموری در کنار آتش است.