عکسی ازجوانی مهرداد صدیقیان‌ در کنار بازیگران مشهور  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی مهرداد صدیقیان‌ با سری تراشیده است.جوانی مهرداد صدیقیان‌ با رویا تیموریان است.جوانی مهرداد صدیقیان‌ در کنار بازیگران عصرجمعه است.