عکسی از رفاقت علی اوجی و سپند امیرسلیمانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی اوجی و سپند امیرسلیمانی صمیمی هستند.علی اوجی و سپند امیرسلیمانی دوست هستند.علی اوجی و سپند امیرسلیمانی با لباس ورزشی هستند.