عکسی قدیمی از جوانی علی اوجی و سپند امیرسلیمانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی علی اوجی و سپند امیرسلیمانی با هم صمیمی بودند.جوانی علی اوجی و سپند امیرسلیمانی با لباس ورزشی است.جوانی علی اوجی و سپند امیرسلیمانی مربوط به قدیم است.