عکسی از خاطره بازی فاطمه هاشمی با ساعت خوشی ها که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فاطمه هاشمی بازیگر قدیمی است.فاطمه هاشمی بازیگر مشهور است.عکس فاطمه هاشمی در جوانی است.