عکسی از حال خوب امین زندگانی و همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امین زندگانی و همسرش بازیگر هستند.امین زندگانی و همسرش همکار هستند.امین زندگانی و همسرش مشهور هستند.