عکسی از الیکا عبدالرزاقی و همسرش در کنارهم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الیکا عبدالرزاقی و همسرش بازیگر هستند.الیکا عبدالرزاقی و همسرش همکار هستند.الیکا عبدالرزاقی و همسرش چند سالی است ازدواج کرده اند.