عکسی از ظاهر متفاوت رز رضوی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر متفاوت رز رضوی زیباست.ظاهر متفاوت رز رضوی شیک است.ظاهر متفاوت رز رضوی خاص است.