عکسی از تیپ ساده دیبا زاهدی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده دیبا زاهدی شیک است.تیپ ساده دیبا زاهدی خاص است.تیپ ساده دیبا زاهدی تابستانی است.