عکسی از نگاه میلاد کی مرام به آسمان شهر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.میلاد کی مرام با عینک آفتابی است.میلاد کی مرام با ریش و سبیل است.میلاد کی مرام بازیگر مشهور است.