عکسی از سردار آزمون و مادرش در خانه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سردار آزمون و مادرش شبیه هستند.سردار آزمون و مادرش در آغوش هم هستند.