عکسی از منوچهر هادی در کنار خواهر و خواهرشوهرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.منوچهر هادی در کنار خواهر و دخترش است.منوچهر هادی در کنار خواهر مذهبی اش است.منوچهر هادی در کنار خواهر کوچکترش است.