عکسی از بهنوش طباطبایی با تیپ جدید که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهنوش طباطبایی با تیپ جدید در یک رستوران است.بهنوش طباطبایی با تیپ جدید و سفید است.بهنوش طباطبایی با تیپ جدید و تابستانی است.