عکسی از تیپ بهنوش طباطبایی در شمال که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ بهنوش طباطبایی زیباست.تیپ بهنوش طباطبایی با اردک هاست.تیپ بهنوش طباطبایی ساده است.