عکسی از تیپ نجمه جودکی در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نجمه جودکی در خانه اش عکس میگیرد.نجمه جودکی در خانه اش با شال قرمز است.نجمه جودکی در خانه اش شاد است.