عکسی از فرناز رهنما در ماشین شخصی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فرناز رهنما در ماشین شخصی اش در شب است.فرناز رهنما در ماشین شخصی اش با لباس مشکی است.عکس فرناز رهنما در ماشین شخصی اش سلفی است.