عکسی از سفر آرش احمدی با پدرزن و مادر زن به کرمان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.آرش احمدی با پدرزن و مادر زن در دل طبیعت است.آرش احمدی با پدرزن و مادر زن صمیمی است.آرش احمدی با پدرزن و مادر زن در مسافرت است.