عکسی از کرونا نیما کرمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. کرونا نیما کرمی دلتاست. کرونا نیما کرمی با خانواده اش است. کرونا نیما کرمی شدید نیست.