عکسی از گشت و گذار مینا نوروزی در طبیعت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. گشت و گذار مینا نوروزی با ماسک است. گشت و گذار مینا نوروزی در تابستان است. گشت و گذار مینا نوروزی در کروناست.