عکسی از مینا نوروزی در رادیو که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مینا نوروزی بازیگر معروف است.مینا نوروزی با مقنعه است.مینا نوروزی با عینک است.