عکسی از امیرعباس گلاب در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرعباس گلاب در خانه اش با لباس سفید است.امیرعباس گلاب در خانه اش در کنار پنجره است.امیرعباس گلاب در خانه اش نشسته است.