عکسی از اتاق کار شیک بهرام رادان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.اتاق کار شیک بهرام رادان ساده است.اتاق کار شیک بهرام رادان زیباست.اتاق کار شیک بهرام رادان خاص است.