عکسی از عروسی دریا مرادی دشت و همسرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.دریا مرادی دشت و همسرش پویان گنجی است.دریا مرادی دشت و همسرش یک سال پیش ازدواج کردند.دریا مرادی دشت و همسرش بازیگر هستند.