عکسی از دریا مرادی دشت و همسرش در یک رستوران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. دریا مرادی دشت و همسرش پویان گنجی است. دریا مرادی دشت و همسرش به تازگی ازدواج کرده است. دریا مرادی دشت و همسرش بازیگر هستند.