عکسی از حضور بهمن دان در جلور در یک بیمارستان خصوصیکه در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حضور بهمن دان بازیگر مشهور است.حضور بهمن دان با کت و شلوار است.حضور بهمن دان با ماسک است.