عکسی از علیرضا خمسه فیلمبردار که  در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.علیرضا خمسه فیلمبرداری میکند.علیرضا خمسه فیلمبردار نمایشی است.عکس علیرضا خمسه فیلمبردار است.