عکسی از مهراب قاسم خانی در قرنطینه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. مهراب قاسم خانی در قرنطینه خانگی است. مهراب قاسم خانی در قرنطینه به سر میبرد. مهراب قاسم خانی در قرنطینه است.