عکسی از گربه های مهراب قاسم خانی در آغوشش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گربه های مهراب قاسم خانی دوتا هستند.گربه های مهراب قاسم خانی زیبا هستند.گربه های مهراب قاسم خانی روشن هستند.