عکسی از فریبا کوثری در کنار دریا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فریبا کوثری در کنار دریا است.فریبا کوثری در کنار دریا عینک زده است.فریبا کوثری در کنار دریا عینک آفتابی زده است.