به گزارش پارس نیوز، فریبا کوثری نوشت :میگویند چه خوب مانده ای …… غافل از اینکه من خوب نمانده ام ….. من جا مانده ام!

نگاهم… معصومیت کودکیست هراسیده از آژیر قرمز جنگ… لبخندم … تلخی عصیان فرو خورده ی نوجوانیست ، شوریده از فشار تحریمها… و چهره ام … نقاب سنگی جوانیست وامانده در من خفه و خاموش ، هزار سال به چله نشسته

من از دهه ی عشق ممنوع می ایم .. از دهه ی نگاه ممنوع.. زیبایی ممنوع…شعر ممنوع و کلام ممنوع.

من از جنس هیچ کس نیستم .. من تنها خود را از سرزمین خاکستری نسل خودم به دنیای رنگی تو سنجاق کرده ام … تا مگر کودکی فریز شده در من یخ بشکند و جوان شدن بیاموزد …. من عدد شناسنامه ام را انکار نمی کنم…اما سالهاست که عدد شناسنامه

ام مرا انکار کرده است !

من تمامی اعداد زندگیم را کم رنگ شمرده ام !

کم رنگ عاشق شده ام …. کم رنگ لمس کرده ام … کم رنگ نفس کشیده ام … و کم رنگ خندیده ام ‌

اینستاگرام بازیگران 584

فریبا کوثری