عکسی از خنده تلخ علی فروتن و حمید گلی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی فروتن و حمید گلی صمیمی هستند.علی فروتن و حمید گلی عمو فیتیله ایهای معروفند.علی فروتن و حمید گلی همکار هستند.