در دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه شدن مردم اقبال به گل و گیاه زیاد شده است. داشتن یک گلدان گل و گیاه در خانه یا محیط کار باعث طراوت محیط و سرزندگی افراد می شود.


طول دوره رشد گل گلایل ۵۰ روز است و میزان مصرف آب پایینی دارد، فصل برداشت آن از اوایل مرداد آغاز می‌شود و حدود یک ماه ادامه دارد. عواملی مانند رقم گلایول، اندازه پیاز، شرایط انبارداری، عمق کاشت، تاریخ کاشت و شرایط فصلی در گلدهی گلایول نقش دارند.

 

برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان

 • برداشت گل گلایل از مزارع مورچگان