عکسی از نیما شاهرخ شاهی و دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نیما شاهرخ شاهی و دوستش در محل کارشان.نیما شاهرخ شاهی و دوستش صمیمی هستند.نیما شاهرخ شاهی و دوستش در کنار هم.