عکسی از هنرنمایی رضا توکلی در تداخل که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا توکلی در تداخل بازی میکند.رضا توکلی در تداخل تیپی متفاوت دارد.رضا توکلی در تداخل نقشی متفاوت دارد.