عکسی از نقش آفرینی پندار اکبری در گاندو که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پندار اکبری در گاندو بازی کرده است.پندار اکبری در گاندو هنرنمایی میکند.پندار اکبری در گاندو نقشی متفاوت دارد.