عکسی از دوستان مشهور عادل فردوسی پور که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.دوستان مشهور عادل فردوسی پور امیر جعفری است.دوستان مشهور عادل فردوسی پور علی صالحی است.دوستان مشهور عادل فردوسی پور از بازیگران کمدی هستند.