عکسی از کت متفاوت محسن ابراهیم زاده که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.کت متفاوت محسن ابراهیم زاده چهارخونه است.کت متفاوت محسن ابراهیم زاده خط های سفید دارد.کت متفاوت محسن ابراهیم زاده در یکی از کنسرتهایش است.