عکسی از اتاق کار علی ضیا که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.اتاق کار علی ضیا ساده است.اتاق کار علی ضیا زیباست.اتاق کار علی ضیا پرنور است.