عکسی از ایمان اشراقی و برادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ایمان اشراقی و برادرش با تیپ رسمی هستند.ایمان اشراقی و برادرش در یک عروسی هستند.ایمان اشراقی و برادرش کت و شلوار مشکی پوشیده اند.