عکسی که پدرام کریمی از داخل ماشینش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پدرام کریمی مجری معروف است.پدرام کریمی خوشتیپ است.پدرام کریمی خوش هیکل است.