عکسی از نیمه پنهان چهره کامران تفتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره کامران تفتی با عینک است.چهره کامران تفتی نصفه است.چهره کامران تفتی با ریش و سبیل است.